Of natuurwaardenonderzoek

Een ecologische quickscan (QS) of verkennend natuurwaardenonderzoek richt zich allereerst op het voorkomen van beschermde planten en dieren binnen een plangebied met een bepaalde invloedsfeer van de ruimtelijke ingreep of activiteit. Het onderzoek is toepasselijk wanneer mogelijk sprake is een Flora en fauna activiteit, waarvoor een Omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De procedure is van belang voor het borgen van natuurwaarden en om te voorkomen dat bepalingen van Omgevingswet en de provinciale Omgevingsverordening worden overtreden.

EcoNatura voert natuurwaardenonderzoek uit op basis van jarenlange ecologische veldervaring en kennis van verscheidene taxonomische ‘soortgroepen’. Niet alleen op basis van waarneming, maar ook habitatkwaliteiten en met sporenonderzoek. Aanvullend wordt bronnenonderzoek uitgevoerd met betrekking van actuele soortverspreidingsgegevens. De bevindingen hieruit worden op ecologische effecten beoordeeld en in eco-juridisch kader belicht, waarmee het verkennende natuurwaardenonderzoek compleet is.

→ Contact of vraag vrijblijvend een ecologische quickscan aan

→ Soortenbescherming onder de Omgevingswet

ecologische quick scan en natuurwaardenonderzoek

EcoNatura kan bogen op brede ecologische soortenkennis, die ook wordt toegepast in aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld herpetofauna, vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen met gebruik van de meest moderne methoden en technieken.

Voor ecologische beoordeling met naast landelijk beschermde soorten ook betrekking van beschermde natuurwaarden van natuurgebieden is een uitgebreidere Natuurtoets toepasselijk.

→ Natuurtoets bescherming natuurgebieden

Nieuwsarchief