Ecologische quickscan

Een ecologische quickscan (QS) of natuuronderzoek is allereerst een verkennend onderzoek naar het voorkomen van beschermde planten en dieren binnen een plangebied of invloedsfeer van een ruimtelijke ingreep. Met inbegrip van de nieuwe gebruiksfunctie. Het onderzoek vormt onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvergunning. De procedure is van belang voor het borgen van natuurwaarden en om te voorkomen dat bepalingen van Wet natuurbescherming en de provinciale Omgevingsverordening worden overtreden.

Het wel of niet voorkomen van beschermde natuurwaarden wordt bij voorkeur met zichtwaarneming vastgesteld. Anders aan de hand van habitatkwaliteiten en met sporenonderzoek. Aanvullend worden de meest actuele soortverspreidingsgegevens van derden geraadpleegd.

→ Contact of vraag vrijblijvend een ecologische quickscan aan

ecologische quick scan en natuurwaardenonderzoek

Het aanduiden of zo betrouwbaar mogelijk uitsluiten van Vaste rust- en verblijfplaatsen en andere essentiële habitatkwaliteiten van natuurwaarden staan in het onderzoek centraal. Bij een ecologische quicksan buiten de groei- en activiteitsperiode (zomerhalfjaar) van planten en dieren, kan een nader onderzoek conform de vigerende kennisdocumenten worden aanbevolen, zoals bijvoorbeeld voor vleermuizen.

EcoNatura geeft op basis van brede soortenkennis van Flora en Fauna aan of en welk nader onderzoek nodig is. Meer informatie met de volgende links.

→ Wet natuurbescherming voor soorten

Voor de beschermde natuurgebieden van het Natura 2000 netwerk en het Natuurnetwerk (NNN) gelden andere of uitgebreidere toetsingprocedures, waarbij een breder uitgezette Natuurtoets moet worden doorlopen, in eerste aanleg via een Voortoets of Nee, tenzij toets.

→ Natuurtoets bescherming natuurgebieden

Nieuwsarchief