Natuur, infrastructuur en faunapassages

Nederland heeft een dicht netwerk aan (water)wegen. Deze vormen vaak een barrière of zijn een doodsoorzaak voor veel grondgebonden dieren. Vooral kleinere zoogdieren (zoals egels en kleine marterachtigen) hebben moeite met oversteken van zelfs de kleinste landwegen. In waterwegen komen trekkende vissen vaak niet verder tegen de stroom in door dammen en sluizen. Voor de duurzame uitwisseling en behoud van ruimtelijk gescheiden dierpopulaties in onze landschappen is uitwisseling voor ‘vers bloed’ van levensbelang.

Door transport infrastructuur aan en in te passen met goed toegesneden ecologische oplossingen – zoals faunapassages – kunnen problemen als overmatige aanrijdingen en barrière-effecten worden verzacht of deels opgeheven, waarmee de zogenaamde landschapsweerstand voor natuur afneemt.

Natuur en infrastructuur

Ontwerp en inpassing van faunapassages

EcoNatura heeft ruime ervaring in het ecologisch functioneel ontwerpen, inpassen en toetsen van faunapassages, waaronder ecoducten en kleinschaliger mitigerende maatregelen voor het verlagen van verkeersslachtoffers onder de wilde fauna. Ecologische inzichten worden helder ingebracht in een multidisciplinair ontwerpproces in samenwerking met aannemers, architecten en betrokken natuur- of terreinorganisaties.

EcoNatura past hierbij de wetenschap van ‘road ecology’ toe als onderdeel van de landschapsecologie, samen met de kennis van doelsoorten. Maatregelen worden bijvoorbeeld goed toegesneden op basis van veldonderzoek naar dierbewegingen in het achterland van het betreffende wegtraject.

Faunavoorzieningen wegen

Voorbeeldprojecten

EcoNatura kan met betrekking tot vraagstukken voor natuur en infrastructuur onder meer bogen op de volgende voorbeeldprojecten:

Faunapassage

Monitoring van dierbewegingen in faunapassages voor bepaling van de effectiviteit en verbeteringen van de functionaliteit. Links een boommarter gebruik makend van een dassentunnel. Rechts: Een bunzing over een kleinschalige wildbrug bij Deventer, speciaal bedoeld  voor kleine marterachtigen; en dus werkend.

Ecoduct Leusderheide als geslaagd ecologisch functioneel kunstwerk

Erwin van Maanen van EcoNatura leverde middels Altenburg & Wymenga advies voor de inrichting van ecoduct Leusderheide over de A28 bij Amersfoort. Het ecologisch dek van ecoduct Leusderheide is speciaal ontworpen met een onder meer duurzaam droog heidebiotoop voor de zandhagedis met als doel twee door de snelweg gescheiden populaties van deze soort effectief met elkaar te verbinden. Dat is goed gelukt en de zandhagedis heeft het ecoduct als onderdeel van het habitat opgenomen. Ook andere dieren maken geregeld gebruik van het ecoduct waaronder amfibieën, reeën, marterachtigen, vossen, (spits)muizen en konijnen.

Ecoduct Leusderheide kort na aanleg

→Ecoduct Leusderheide actueel

Nieuwsarchief