Wegen, ecologie en faunavoorzieningen

Nederland heeft een dicht netwerk aan (water)wegen. Deze vormen vaak een barrière of zijn een doodsoorzaak voor veel grondgebonden dieren. Vooral kleinere zoogdieren (zoals egels en kleine marterachtigen) hebben moeite met het oversteken van zelfs de kleinste landwegen. In waterwegen komen trekkende vissen niet verder tegen de stroom in door dammen en sluizen. Voor de duurzame uitwisseling en behoud van ruimtelijk gescheiden dierpopulaties in onze landschappen is uitwisselling voor ‘vers bloed’ van levensbelang.

Door transportinfrastructuur aan te passen met goed toegesneden SMART wegen-ecologische oplossingen gebaseerd op landschapsecologische analyse of met vispassages in genormaliseerde wateren, kunnen problemen als overmatige aanrijdingen en  barrière-effecten worden verzacht of deels opgeheven, waarmee de zogenaamde landschapsweerstand voor natuur afneemt.

Faunapassages

Ontwerp en inpassing van faunapassages

EcoNatura heeft ruime ervaring in het ecologisch ontwerpen en functioneel inpassen van faunapassages, waaronder ecoducten en mitigerende maatregelen voor het verlagen van verkeersslachtoffers onder de wilde fauna. Ecologische inzichten worden ingebracht in een vaak multidisciplinair ontwerpproces in samenwerking met aannemers, architecten en betrokken natuur- of terreinorganisaties. EcoNatura past hierbij de wetenschap van ‘road ecology’ toe als onderdeel van de landschapsecologie, samen met de kennis van doelsoorten. Maatregelen worden goed toegesneden op basis van veldonderzoek naar dierbewegingen in het achterland van het betreffende wegtraject.

Vispassage

Voorbeeldprojecten

EcoNatura heeft ruime ervaring in de praktische toepassing van wegen-ecologie, waaronder de volgende voorbeeldprojecten.

  • Ecologisch uitgekiende aanwijzing, ontwerp en inpassing van faunapassages klein en groot (bijvoorbeeld ecoducten en dassentunnels) en aanverwante voorzieningen (zoals wildrasters, wildwaarschuwingssystemen en speciale vleermuis-verlichting).
  • Ecologisch onderzoek naar het voorkomen of naar de wissels van wilde dieren en beschermde natuurwaarden bij de planvorming voor wegenaanleg.
  • Opstellen van ecologische werkprotocollen voor de mitigatie of compensatie van natuurwaarden bij wegenaanleg.
  • Monitoring van de functionaliteit van faunapassages, met onderzoek naar dierbewegingen.
  • Onderzoek omtrent verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij reeën op de snelweg of valwild op gemeente- en provinciale wegen.
  • Mitigerende maatregelen voor verlaging van wildval op wegen, bijvoorbeeld door traffic calming.
  • Second-opinion onderzoek bij de aanleg van wegen.

Monitoring van dierbewegingen door of over een faunapassage voor bepaling van de effectiviteit en voor verbeteringen van de functionaliteit. Een paar voorbeelden: Links een boommarter die gebruik maakt van een dassentunnel. Rechts: Een bunzing passeert een wildbrug die speciaal was ingericht voor kleine marterachtigen.

Ecoduct Leusderheide als geslaagd voorbeeld

EcoNatura leverde adviezen voor de optimaal ecologische inrichting van ecoduct Leusderheide over de A28 bij Amersfoort. Het ecologisch dek van ecoduct Leusderheide is speciaal ontworpen voor ontwikkeling van een duurzaam droog heidebiotoop met onder meer als doel twee door de snelweg gescheiden zandhagedis populaties effectief met elkaar te verbinden. Dat is goed gelukt en de zandhagedis heeft het ecoduct als onderdeel van het habitat opgenomen. Ook andere dieren maken geregeld gebruik van het ecoduct waaronder amfibieën, reeën, marterachtigen, vossen, (spits)muizen en konijnen.

 Ecoduct Leusderheide actueel

Nieuwsarchief