Natuurtoets

In Nederland volgt de natuurbescherming twee sporen, namelijk die van soorten en gebieden. Beide sporen vallen sinds 1 januari 2017 onder de Wet natuurbescherming, waarop de natuurtoets als instrument van toepassing is bij ruimtelijke ingrepen.

De bescherming van natuurgebieden richt zich op het Europees stelsel van Natura 2000-gebieden en het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) of voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wanneer er in of bij een beschermd natuurgebied ingrepen of grotere ontwikkelingen zijn gepland, dan worden deze middels een uitgebreidere Natuurtoets beoordeeld op ecologische effecten op specifieke Instandhoudingsdoelen (voor Natura 2000) of op wezenlijke kernwaarden (voor het NNN).

Indien uit de eerste verkenning met de natuurtoets (Voortoets) voor Natura 2000 gebieden naar voren komt dat significant negatieve ecologische effecten kunnen spelen, dan wordt vervolgens met een Passende beoordeling bepaalt hoe significant de ecologische effecten zijn voor wat betreft impact en doorwerking (→ Natuurtoets procedure). Voor het Natuurnetwerk geldt inmiddels een andere procedure conform de provinciale Omgevingsverordening.

De natuurtoetsing geeft wetenschappelijk onderbouwd aan hoe natuurdoelen (soorten en habitattypen) geborgd kunnen worden met beschermende maatregelen. Dit verloopt als onderdeel van de provinciale vergunningverlening.

EcoNatura verzorgt natuurtoetsen of ecologische effecten-rapportages voor zowel Natura 2000-gebieden als het Nederlands Natuurnetwerk. Over de jaren heeft EcoNatura veel ervaring en inzichten opgedaan in het integraal oplossen van diverse vraagstukken omtrent gebiedsbescherming, inclusief →contra-expertise studies.

watersnippen - Fochteloërveen - gewone zeehonden

Onderzoek natuurgebiedsbescherming

Econatura heeft naast ervaring in het verleden met opstellen van beheerplannen en gebiedsbeoordelingen, veel ervaring opgedaan met natuurtoetsing en kan hier met parate kennis voor nieuwe ontwikkelingen in van dienst zijn.

→Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte

Spanningsveld natuur en ruimtelijke ontwikkeling

 

Nieuwsarchief