Natuurtoets voor bescherming van natuurgebieden

In Nederland volgt de wettelijke natuurbescherming twee sporen, namelijk soortenbescherming en gebiedsbescherming. Beide kaders vallen sinds 1 januari 2017 onder de Wet natuurbescherming. De bescherming van natuurgebieden richt zich op het Europees stelsel van Natura 2000-gebieden en het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) of voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wanneer er in of bij een beschermd natuurgebied ingrepen of grotere ontwikkelingen zijn gepland, dan worden deze in eco-juridisch licht en middels een Natuurtoets beoordeeld op ecologische effecten op specifieke natuurdoelen of kernwaarden. 

Indien uit de verkenning in de natuurtoets (Voortoets) naar voren komt dat significant negatieve ecologische effecten aan de orde zijn, dan wordt vervolgens in een Passende beoordeling bepaalt hoe significant de ecologische effecten zijn voor wat betreft impact en doorwerking (→ Natuurtoets procedure). Hierop wordt bepaalt of en hoe natuurdoelen (soorten en habitattypen) geborgd kunnen worden met beschermende maatregelen. De provinciale vergunningverlening is hiervan afhankelijk.

EcoNatura verzorgt natuurtoetsen in het kader van bescherming van natuurgebieden, zowel voor Natura 2000-gebieden als het Nederlands Natuurnetwerk. Over de jaren heeft EcoNatura veel ervaring en inzichten opgedaan in het integraal oplossen van diverse ecologische ingreep-effect-relaties die zich in uiteenlopende situaties kunnen voordoen.

watersnippen - Fochteloërveen - gewone zeehonden

Contra-expertise onderzoek

In het spanningsveld van een dicht bevolkt Nederland ontstaan vaak geschillen tussen initiatiefnemers en belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen of bepaalde ingrepen, of verschillen tussen Natuurtoetsen. EcoNatura heeft in dit spanningsveld diverse malen belanghebbende partijen (particulieren of stichtingen) bijgestaan met het schijnen van een onafhankelijke of zoveel mogelijk wetenschappelijk gestaafd licht op ecologische zaken die wringen.

Spanningsveld natuur en ruimtelijke ontwikkeling

 

Nieuwsarchief