Natuurtoets

In Nederland volgt de natuurbescherming twee sporen, namelijk soorten- en gebiedsbescherming. Beide sporen vallen sinds 1 januari 2024 onder de Omgevingswet, waarop een natuurwaardenonderzoek van toepassing is bij ruimtelijke ingrepen met ecologische gevolgen.

De bescherming van natuurgebieden richt zich op het Europees stelsel van Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk (NNN) of voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wanneer er in of bij een beschermd natuurgebied projecten of activiteiten zijn gepland, dan worden deze middels een Natuurtoets beoordeeld op ecologische effecten met significantie op specifieke Instandhoudingsdoelen (voor Natura 2000 activiteiten) of op kernkwaliteiten en natuurdoelen van het NNN (Nee, tenzij – toetsing).

Indien uit de eerste verkenning met de natuurtoets (Voortoets) voor Natura 2000 gebieden naar voren komt dat er negatieve ecologische effecten in het spel zijn, dan wordt vervolgens met een Passende beoordeling bepaalt hoe significant deze qua impact en doorwerking of voorkomen kunnen worden (→ Natuurtoets procedure). Voor het Natuurnetwerk zijn de bepalingen van de provinciale Omgevingsverordening van toepassing.

De natuurtoetsing geeft wetenschappelijk onderbouwd aan hoe natuurdoelen (soorten en habitattypen) geborgd kunnen worden met beschermende maatregelen. Dit verloopt als onderdeel van de provinciale vergunningverlening.

EcoNatura verzorgt natuurtoetsen of ecologische effecten-rapportages voor zowel Natura 2000-gebieden als het Nederlands Natuurnetwerk. Over de jaren heeft EcoNatura veel ervaring en inzichten opgedaan in het integraal oplossen van diverse vraagstukken omtrent gebiedsbescherming, inclusief →contra-expertise studies.

watersnippen - Fochteloërveen - gewone zeehonden

Onderzoek natuurgebiedsbescherming

Econatura heeft over de jaren veel met natuurtoetsing voor gebiedsbescherming en kan hierin met parate kennis voor nieuwe vraagstukken van dienst zijn.

→Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte

Spanningsveld natuur en ruimtelijke ontwikkeling

 

Nieuwsarchief