Ecologische contra-expertise

In het spanningsveld van ruimtelijke ontwikkeling en ecologie in Nederland komen geregeld geschillen voor tussen partijen die betrokken zijn bij milieuvraagstukken. Een onafhankelijke ecologische contra-expertise of second opinie kan een ander licht op de zaak schijnen. Zulk onderzoek levert EcoNatura in opdracht met ecologische kennisinbreng die goed mogelijk op wetenschappelijke leest wordt gestoeld. Opdrachtgevers zijn onder meer bedrijven, maatschappelijke groepen of particulieren.

De ecologische contra-expertise van EcoNatura doorloopt de normale procedure van een natuurtoets met een ecologische effecten-rapportage, gebaseerd op internationale wetenschappelijke standaarden, waaronder conservation evidence. De onafhankelijke rapportage kan met verschillen in bevindingen en inzichten van ecologisch onderzoek van andere partijen worden vergeleken.

Contra-expertise op maat

De ecologische contra-expertise doorloopt in veel gevallen een lange procedure naast de ecologische rapportage, waaronder mogelijk extra ondersteuning met ecologische deskundigheid bij rechtszittingen. Dit dan als meerwerk uit te voeren in goed overleg met de opdrachtgever.

Eco-juridische samenwerking

In meer eco-juridisch licht werkt(e) EcoNatura samen met Milieudefensie, Gelderse Natuur en Milieufederatie, HABITAT Advocaten, Amice Advocaten , Veltman Advocaten en Susan Schaap Advocaten.

Met de nieuwe Omgevingswet met nieuwe burgerparticipatie wordt maatschappelijke borging van de fysieke leefomgeving belangrijker. EcoNatura Anticipeert hierop en staat participerende partijen graag verder bij in het duurzaam beantwoorden van ecologische vraagstukken.

→ Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte

second opinie ecologie

Voorbeeldprojecten

 • Steenuilbescherming Laag Soeren.
 • Vleermuisbescherming Noorderpark Amsterdam.
 • Ecologische contra-expertise aanleg Parklaan in Ede.
 • Vogelbescherming bij Windpark Den Tol bij Netterden.
 • Borging ecologie aanleg gaswinning bij Wapse.
 • Ecologische problematiek bij een nieuwe intensieve veehouderij op Landgoed Middachten bij Dieren.
 • Eutrofiëring na beekherstel van de Midden Regge in de Archemer Eerde bij Lemele.
 • Ecologische contra-expertise vaarverbinding Natura 2000 Vechtplassen.
 • Natuurgebiedsbescherming Meinerswijk en Stadsblokken bij Arnhem.
 • Bescherming Kernkwaliteiten Natuurnetwerk Gelderland voor het Smallertse Beekdal, Veluwe.
 • Landschapsecologisch onderzoek naar bescherming van natuurwaarden en natuurgebieden in verband met het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).
 • Bescherming natuurwaarden Landgoed Rhederhof aan de Veluwe.
 • Second opinie ecologie bij de plaatsing van een energie-ponton in een jachthaven van Hellevoetsluis.
 • Ecologische contra-expertise i.v.m. droogleggingswerkzaamheden Stuw bij Junne bij Ommen.
 • Natuurbeschermingsonderzoek bevers in natuurgebied Stadsblokken bij Arnhem.
 • Second opinion ecologie voor het Natuurnetwerk en beschermde diersoorten van het Borrebos op Landgoed Paleis Soestdijk.
 • Ecologisch contra-expertise onderzoek ontwikkeling zonnepark Haarzuilens.
 • Bescherming ecologische verbindingsfunctie  GNN 35 IJzerlo – Silvolde voor Landgoed Hoenderbosch.
 • Effecten van uitbreidende recreatie op Vogelrichtlijngebied t’ Twiske voor Stichting Hart voor t’ Twiske.
 • Externe werking uitbreidende recreatie Ermelose Heide op Natura 2000-gebied Veluwe voor Heidepark Speuld.
 • Effecten van muziekevementen en geluidsbelasting op natuurwaarden van het natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden ten oosten van Leeuwarden.
 • Effecten van heropening van een kleiduivenschietbaan in Natura 2000-gebied bij Elspeet op de Veluwe.
 • Contra-expertise onderzoek naar de ecologische effecten van een groot transformator station bij Hazerswoude-Rijndijk.
 • Ecologische contra-expertise zonnepark Boeldershoek bij Hengelo (Overijssel).
ecologische contra-expertise

Wat is wijsheid in de natuurbescherming?

Nieuwsarchief