Ecologische waardering in stedelijk milieu

In opdracht van de gemeente Amsterdam Noord voert Econatura momenteel een natuurwaardenonderzoek uit voor een zone aan de noordrand van Amsterdam en gebied Schellingwoude. Het gebied bestaat uit grote volkstuincomplexen en bosrijk parklandschap. Het gebied ligt als ecologische buffer met faunapassages of de connectiviteit tussen de stadsrand en het laagveengebied van Waterland. De natuurinventarisaties – samen met een landschapsecologische waardering – worden verspreid over de gehele zomer uitgevoerd, om een goed en zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de fenologie van het gebied. In het natuuronderzoek worden verscheidene inventarisatiemethoden naar soortgroep (inclusief dagvlinders, libellen, vogels en zoogdieren) toegepast.

Beelden uit het onderzoek natuurwaarden en landschapsecologie Schellingwoude, waaronder ransuilen, exoten (halsbandparkiet), faunapassages, libellen (vroege glazenmaker), ratelaar rijk grasland en vleermuizen (meervleermuizen).

Ondanks de menselijke invloeden herbergt het gebied een redelijke biodiversiteit. Het is er florarijk met veel bloemrijk grasland met kenmerkende soorten als bijvoorbeeld grote ratelaar, echte koekoeksbloem en gevlekte orchis. Het gebied is ook redelijk vogelrijk met kenmerkende of opvallende soorten als de ransuil, bosrietzanger en kleine karekiet. Bijzonder is de rijkdom aan vleermuizen met tenminste zes soorten, waaronder de meervleermuis als belangwekkende soort.

Nieuwsarchief