Natuurbeschermingsonderzoek

Bescherming van inheemse flora en fauna en natuurgebieden (Natura 2000) valt in Nederland vanaf 1 januari 2024 onder de nieuwe Omgevingswet of de Ow (voorheen de Wet Natuurbescherming, Wnb). Uitzonderingen hierop en de bescherming van het landelijk Natuurnetwerk (NNN) vallen onder de provinciale Omgevingsverordening.

Bepaalde plannen of projecten en activiteiten – bijvoorbeeld bomenkap, evenement of aanleg van een nieuw bedrijventerrein – kunnen gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna en daarmee ook de realisatie van het initiatief. In bepaalde gevallen ligt er een opgave om overtreding van natuurwetgeving te voorkomen en de Gunstige staat van instandhouding van beschermde flora en fauna te borgen of te versterken. Hiertoe dient een natuurbeschermingsonderzoek.

Een verkennend ecologisch ‘quickscan’ onderzoek of een uitgebreidere Natuurtoets schijnen hierbij licht op de zaak en de beschermende mogelijkheden binnen een vergunningsprocedure.

Van verkennende quickscan tot uitgebreid ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek binnen de omgevingswetgeving vraagt allereerst om vaststelling of betrouwbare ‘uitsluiting’ van natuurwaarden binnen een plangebied en de ecologische invloedsfeer van een ontwikkeling of ingreep, met een zogenoemde ecologischeĀ quickscan. Met dit onderzoek wordt zo uitvoerig mogelijk beoordeeld of er wel of geen essentiĆ«le leefgebiedsfuncties van beschermde natuurwaarden in het geding zijn met een ecologische effecten-beoordeling. Of dat er wel of geen er sprake van zogenoemde Flora en fauna activiteiten.

Bij het (sterk vermoedelijk) voorkomen van strikt beschermde soorten kan een uitgebreider onderzoek volgen met toepassing van beschermende, mitigerende en in het uiterste geval habitat compenserende maatregelen. Voor ingrepen in of bij natuurgebieden, zoals een Natura 2000 gebied, wordt een uitgebreider onderzoek of een Natuurtoets uitgevoerd. In dat geval om te bepalen het vraagstuk een Natura 2000-activiteit betreft.

Versterking biodiversiteit en ecologische duurzaamheid

In sterk verstedelijkend Nederland komt de biodiversiteit steeds meer in de knel en daarmee ook het groene leefmilieu voor mensen, met doorwerking op de algehele ecologie. Dit vraagt om pas op de plaats, een zekere advocatuur voor de natuur, maar ook het welzijn van mensen. EcoNatura opereert goed afwegend in dit spanningsveld, met betrekking van wetenschap.

ecologische quickscan

Deskundige begeleiding

EcoNatura ondersteunt initiatiefnemers van een plan of activiteit met passende begeleiding in het doorlopen van ecologische beoordelingen conform de vigerende wettelijke kaders. Omdat er in Nederland geen standaard wetenschappelijke handreiking bestaat voor de uitvoering van ecologische effectbeoordelingen maakt EcoNatura gebruik van de Engelse Guidelines for Ecological Impact Assessment (EcIA).

Ecologische begeleiding en werkprotocol

Wanneer beschermde soorten planten of dieren onvermijdelijk in het geding zijn en een vergunningsprocedure nodig is, levert EcoNatura deskundige begeleiding met een zo ecologisch duurzaam mogelijk resultaat. Econatura draagt hiervoor kansrijke en kosteneffectieve maatregelen aan voor vermijding van natuurschade of passende mitigerende of compenserende maatregelen. Bijvoorbeeld met een ecologisch werkprotocol of Soortenmanagementplan.

Ecologisch second opinie onderzoek

EcoNatura levert ook onafhankelijke ecologische contra-expertise bij geschillen tussen partijen die gaan over natuurbescherming.

Wet natuurbescherming en soortenbescherming

Voorlichting natuurwetgeving

EcoNatura verzorgtĀ  lezingen over de praktijk en procedure(s) van de natuurbescherming en omgevingswetgeving voor wie daar graag over wil leren in het kader van bijvoorbeeld verduurzaming bij bedrijven of overheidsinstanties.

Ā 

Ā 

Ā 

Nieuwsarchief