Natuurbeschermingsonderzoek

Flora en fauna en Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000) vallen in Nederland onder de vigerende Wet Natuurbescherming (Wnb). De provincies zien tegenwoordig tamelijk strikt toe op de bescherming van deze natuurwaarden, samen met de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er zijn echter kleine verschillen in het natuurbeschermingsbeleid per provincie, in omgevingsverordeningen vastgelegd.

Bepaalde ingrepen of projecten, bijvoorbeeld bomenkap of aanleg van een nieuw bedrijventerrein, kunnen gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna en daarmee ook de planvorming. In bepaalde gevallen ligt er een opgave om overtreding van natuurwetgeving te voorkomen en de Gunstige staat van instandhouding van beschermde flora en fauna te borgen. Hiertoe dient het natuurbeschermingsonderzoek.

Een verkort ecologisch onderzoek of een uitgebreidere Natuurtoets schijnen hierbij licht op de zaak en de beschermende mogelijkheden binnen een vergunningsprocedure, als volgt.

Van verkennende quickscan tot uitgebreid ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek binnen de omgevingswetgeving vraagt allereerst om een verkenning van natuurwaarden binnen de planlocatie en de invloedsfeer, een zogenaamde ecologischeĀ quickscan. Met dit onderzoek wordt zo betrouwbaar beoordeeld of er wel of geen Vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna voorkomen en of daarop ecologische effecten worden uitgeoefend.

Bij het (sterk vermoedelijk) voorkomen van strikt beschermde soorten kan een uitgebreider onderzoek of de natuurtoets volgen met toepassing van beschermende, mitigerende en in het uiterste geval habitat compenserende maatregelen. Voor ingrepen in of bij natuurgebieden, zoals een Natura 2000 gebied, wordt een uitgebreider onderzoek of een Natuurtoets uitgevoerd.

Versterking biodiversiteit en ecologische duurzaamheid

In sterk verstedelijkend Nederland komt de biodiversiteit steeds meer in de knel en daarmee ook het groene leefmilieu voor mensen, met doorwerking op de algehele ecologie. Dit vraagt om pas op de plaats, een zekere advocatuur voor de natuur, maar ook het welzijn van mensen. EcoNatura opereert goed afwegend in dit spanningsveld. Voor het oplossen van in veel gevallen complexe ecologische en natuurbeschermingsvraagstukken in Nederland werkt EcoNatura met visie vanuit de integrale wetenschap van systeem ecologie.

ecologische quickscan

Deskundige begeleiding

EcoNatura ondersteunt initiatiefnemers van een plan of ruimtelijke ingreep met passende begeleiding in het doorlopen van een ecologische beoordelingen conform de wettelijke kaders. Omdat er in Nederland geen standaard wetenschappelijke handreiking bestaat voor de uitvoering van ecologische effectbeoordelingen maakt EcoNatura gebruik van de Engelse Guidelines for Ecological Impact Assessment (EcIA).

Ecologische begeleiding en werkprotocol

Wanneer beschermde soorten planten of dieren onvermijdelijk in het geding zijn en daarbij een ontheffingsprocedure in werking treedt, levert EcoNatura deskundige begeleiding met een zo ecologisch duurzaam mogelijk resultaat. Econatura draagt hiervoor kansrijke en kosteneffectieve maatregelen aan voor vermijding van natuurschade, verzachten van bepaalde verstorendeĀ  ingrepen voor natuurwaarden en/of compensatie voor nieuw habitat. Deze maatregelen worden beschreven in een ecologisch werkprotocol met logboek, bijvoorbeeld als onderdeel van een ontheffingsprocedure.

Ecologisch second opinie onderzoek

EcoNatura levert ecologische contra-expertise bij geschillen tussen partijen die gaan over natuurbescherming, een onafhankelijk licht schijnend op de kwestie.

Wet natuurbescherming en soortenbescherming

Voorlichting natuurwetgeving

EcoNatura verzorgt ook lezingen over de praktijk en procedure(s) van de natuurbescherming en omgevingswetgeving voor wie daar graag over wil leren in verband met het stroomlijnen van bedrijvigheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuurbescherming of toepassing binnen andere kaders.

Ā 

Ā 

Ā 

Nieuwsarchief