Ecologische effecten beoordeling van quickscan tot integraal milieu-onderzoek

Het zo betrouwbaar mogelijk beoordelen van ecologische effecten door direct of indirect toedoen van menselijke activiteiten vergt een breed en diepgaand inzicht in ecologische relaties. Tevens de werking van ecosystemen en hoe bepaalde soorten daarin duurzaam kunnen overleven. EcoNatura heeft zich met ervaringen uit onderzoek naar uiteenlopende ecologische ingreep-effect-relaties bekwaamd op dit terrein, met projecten in zowel Nederland als buitenland.

Ruimtelijke ordening en Wet natuurbescherming

EcoNatura voert ecologische effecten beoordeling of een natuurtoets uit conform de Nederlandse en Europese natuurbeschermingswet- en regelgeving en met wetenschappelijke onderbouwing.

Ecologische mitigatie en compensatie

Om negatieve ecologische effecten tegen te gaan en natuurwaarden duurzaam te borgen wordt mitigatie en in uiterst geval   natuurcompensatie toegepast. Beide sporen vragen om zorgvuldige afweging van beschikbare opties voor kansrijke bescherming van de betrokken natuurwaarden. Econatura zet de best mogelijke opties voor ecologische borging op een rij in een ecologisch werkprotocol en de uitvoering in een logboek.

Ecologische contra-expertise

EcoNatura is tevens van dienst bij ecologische geschillen tussen partijen in milieuzaken met ecologische effectenbeoordeling. Zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde adviezen worden hierin voorgelegd. EcoNatura heeft over de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met ecologische advocatuur voor second opinie zaken. Cliënten variëren van stichtingen, particulieren tot ondernemers.

→ Meer over ecologisch contra-expertise onderzoek

Voorbeeldprojecten

Navolgend een aantal voorbeeldprojecten en thema’s van ecologische effecten-rapportages uitgevoerd door EcoNatura.

 • Koelwateremissie en riviervissen.
 • Infrastructuur, verkeer en natuur (wegenecologie).
 • Jacht.
 • Milieugevaarlijke stoffen en doorvergiftiging in voedselketens.
 • Windenergie en vogelbescherming.
 • Zonne-energie (zonneparken) en natuurbescherming.
 • Dijkaanpassingen en vergravingen rivierengebied .
 • Bostransformatie en bescherming bossoorten (o.a. marterachtigen, vleermuizen en vogels).
 • Recreatie.
 • Natuurontwikkeling en behoud van soorten en habitats.
 • Mestproblematiek.
 • Uitbreiding van een schietbaan op de Veluwe en in N2000-gebied.
 • Olie-overslagstation in een wetland met Ramsar-status in Georgië.
 • Zanddepot in het IJsselmeer en het belang van trintelputten voor watervogels en vissen.

Nieuwsarchief