Natuur en landschap

EcoNatura is thuis in vrijwel alle landschappen van Nederland, van stedelijk milieu tot in onze unieke laagveenmoerassen. EcoNatura staat natuur- of terreinbeherende instanties graag bij in het maken van passende keuzes voor een goed toegesneden natuur- en landschapsbeheer. Wij doen dit op landschapsecologische en milieubiologische leest, met goed oog voor kostenbeheersing en met gebruik van actuele inzichten uit de ecologische wetenschap.

We houden bij natuur en landschap rekening met cultuur- en archeologische waarden en met esthetica. Tevens hebben is er oog voor de inpassing van recreatieve en andere inpasbare functies, zoals waterberging.

Integrale visie op natuur en landschap

Werkend op verschillende schaalniveaus levert Econatura onderzoek en praktisch advies voor uiteenlopende vraagstukken voor natuur & landschap, waaronder:

  • Visies op natuurbeheer en -ontwikkeling.
  • Nieuwe natuurlijke inrichting van erven en landgoederen.
  • Ecologisch herstel van natuurdoeltypen.
  • Inrichting van ecologische verbindingszones en grootschalige faunapassages zoals ecoducten.
  • Duurzaam gebruik van natuurgebieden, waaronder benutting van biomassa voor energieopwekking.
  • Fauna versterking in landschappen, waaronder de aanleg van speciale faunavoorzieningen (o.a. voor vleermuizen, kleine marterachtigen, etc.)
  • Opstellen van inrichtings- en beheerplannen voor de ontwikkeling of herstel van natuurlijke en soortenrijke natuurgebieden (ecotopen) en vegetaties.
  • De regeling Tijdelijke Natuur.
  • Evaluatie voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer (SNL).
  • Aanleg en beheer van landschapselementen.

Onze natuurvisies worden inspirerend geĆÆllustreerdĀ met referentiebeelden en principe-schetsen

(ā†’ voorbeeldschets).

Principeschets voor de herstel-inrichting van een laagveenpolder met rietcultuur in Noordwest Overijssel

Nieuwsarchief