Overal vogels

Onze avifauna is internationaal beschouwd een trots bezit. Ondanks alle drukte in ons land is er plaatselijk of regionaal een behoorlijke rijkdom aan vogels te bewonderen. Met sommige vogelsoorten gaat het actueel goed, anderen kennen een duidelijke achteruitgang en er zijn ook succesvolle nieuwkomers. Vinger aan de pols is echter veelal nodig in verband met allerlei ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen, die vogelpopulaties negatief kunnen beïnvloeden. Waarborging is dan nodig. Ontwikkelingen zoals de aanleg van windturbines, uitbreiding van recreatie-voorzieningen en de herinrichting van rivieruiterwaarden, vragen bijvoorbeeld om een diepgaand onderzoek naar de effecten op vogels en om oplossingen die verstoring en lokaal uitsterven voorkomen.

vogelinventarisatie

Vogels in kaart

EcoNatura voert vogelonderzoek uit op basis van jarenlange (inter)nationale ervaring en kennis in het oplossen van ornithologische vraagstukken. Broedvogelinventarisaties, vogeltellingen of meerjarige monitoring van vogels, integraal ten behoeve van onder meer evaluaties natuurbeheer en natuurontwikkeling, worden voortvarend uitgevoerd met gestandaardiseerde ornithologische methodieken (zoals toegepast door SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Engelse BTO). Desgevraagd worden passende beschermingsmaatregelen aangedragen.

Kennis is in huis voor onderzoek naar verscheidene vogelgroepen, vooral vogels die kwetsbaar zijn in ons milieu en om zekere deskundigheid vragen, waaronder weidevogels, watervogels, akkervogels, stadsvogels, roofvogels en uilen.

onderzoek naar vogels

Voorbeeldprojecten

  • Ecologisch effecten-onderzoek voor de bescherming van broedvogels en vogelpopulaties.
  • Vogeltellingen (o.a. tellingen van weide-, water- en bosvogels) voor onder meer evaluatie van landschapsbeheer en -inrichting.
  • Milieubiologisch of dierecologisch onderzoek
  • Ontwerpen van functionele vogelvoorzieningen op maat (bijvoorbeeld bij natuurinclusief bouwen; van gierzwaluw tot slechtvalk)
  • Schadeonderzoek (o.a. vraatschade door vogels aan gewassen)
  • Internationale vogelbeschermingsprojecten
  • Voorlichting en educatie
  • Second-opinion onderzoek of contra-expertise in geschillen m.b.t. natuurbescherming

Special case: steenuilen

EcoNatura is gespecialiseerd in het oplossen van ruimtelijke vraagstukken ten aanzien van steenuilenwaaronder mitigatie en compensatie in het kader van transformaties van boerenerven. Tevens introduceerde EcoNatura het idee van de uilentoren als proactieve beschermingsmaatregel in Nederland.

steenuilen

Nieuwsarchief