Ecologische quickscan en Natuurtoets 

Een ecologische quickscan (QS) is in eerste aanleg een verkennend onderzoek naar het voorkomen van beschermde planten en dieren in een plangebied en binnen de invloedsfeer van een ruimtelijke ingreep met nieuwe gebruiksfunctie. Het onderzoek vormt onderdeel van de Omgevingsvergunning. Het wel of niet voorkomen van beschermde natuurwaarden wordt met zichtwaarneming,  habitatkwaliteiten en/of indirect met sporenonderzoek vastgesteld. Aanvullend worden soortverspreidingsgegevens van derden aangeboord.

Het aanduiden of anders zo betrouwbaar mogelijk uitsluiten van Vaste rust- en verblijfplaatsen en andere essentiële habitatkwaliteiten van natuurwaarden staan in het onderzoek centraal. Bij het buiten de groei- en activiteitsperiode (zomerhalfjaar) vaststellen van habitatkwaliteiten voor bepaalde soorten op een ontwikkelingslocatie kan nader onderzoek conform de vigerende kennisdocumenten in het licht van de Wet natuurbescherming worden aanbevolen.

EcoNatura geeft op basis van brede soortenkennis aan of en welk nader onderzoek nodig is.

→ Wet natuurbescherming voor soorten

→ Vraag een ecologische quickscan aan

Voor de beschermde natuurgebieden van het Natura 2000 netwerk en het Natuurnetwerk) gelden andere of uitgebreidere toestingsprocedures, waarbij een bredere Natuurtoets moet worden doorlopen, in eerste aanleg via respectievelijk de Voortoets en Nee, tenzij-toets.

→ Natuurtoets bescherming natuurgebieden

ecologische quick scan en natuurwaardenonderzoek

 

Nieuwsarchief