Natuurtoets 

Een ecologische quickscan (QS) is een oriënterend onderzoek naar het voorkomen van beschermde planten en dieren binnen een plangebied en de invloedsfeer van de ingreep. Het onderzoek vormt onderdeel van de Omgevingsvergunning. Vaststelling van soorten gebeurt met zichtwaarneming, aan de hand van habitatkenmerken en/of indirect met sporenonderzoek. Aanvullend worden verspreidingsgegevens aangeboord.

Het aanduiden of anders zo betrouwbaar mogelijk uitsluiten van Vaste rust- en verblijfplaatsen en andere essentiële habitatkwaliteiten van natuurwaarden staan in het onderzoek centraal.

Het onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden in de optimale waarnemings- of activiteitsperiode van de betrokken soorten. Een nader onderzoek binnen de juiste periode kan nodig zijn om het wel of niet voorkomen van soorten betrouwbaar vast te kunnen stellen. Dit is relevant bij soorten die een winterrust houden of alleen in de zomer groeien of actief zijn. EcoNatura geeft op basis van brede soortenkennis aan of en welk nader onderzoek nodig is.

→ Wet natuurbescherming voor soorten

→ Vraag een ecologische quickscan aan

Voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk) gelden andere procedures, die in een bredere Natuurtoets worden doorlopen.

→ Natuurtoets bescherming natuurgebieden

ecologische quick scan en natuurwaardenonderzoek

 

Nieuwsarchief