Definitie van de ecologische quickscan binnen de Wet Natuurbescherming

Een ecologische quickscan (QS) binnen het kader van de Wet natuurbescherming behelst een verkennend onderzoek naar het voorkomen van beschermde planten en dieren in een gebied met invloedsfeer waarbinnen ecologische effecten kunnen optreden of doorwerken. De scan dient in eerste instantie een indicatief maar betrouwbaar beeld te geven van beschermde natuurwaarden die aantoonbaar op locatie voorkomen of potentieel voorkomen op basis van aanwezige habitatkwaliteiten. Het vaststellen van soorten kan direct met waarneming en indirect met sporenonderzoek. Aanvullend kunnen verspreidingsgegevens worden aangeboord. Van belang in de terminologie van de Wet natuurbescherming is het enerzijds aanduiden of anderzijds zo betrouwbaar mogelijk uitsluiten van Vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde natuurwaarden voor borging van de Gunstige staat van instandhouding.

Met een QS wordt integraal gekeken naar de functie van een plan- of projectgebied als leefgebied voor alle mogelijke soortgroepen (zoogdieren, vogels, herpetofauna, vissen, ongewervelden en planten). Het dient antwoord te geven op de vraag of nader of diepgaander onderzoek naar de effecten op beschermde soorten wenselijk of noodzakelijk is. Het onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden in de optimale waarnemings- of activiteitsperiode van de betrokken soorten. Een nader onderzoek kan vervolgens nodig zijn om de aanwezigheid van soorten met een hoger beschermingsregime met betrouwbaarheid vast te stellen en dit kan tevens als basis dienen voor een mitigatie- of compensatieplan in het kader van een ontheffingsaanvraag.

→ Wet natuurbescherming voor soorten

→ Vraag direct een ecologische quickscan aan

Voor natuurtoetsing in het kader van gebiedsbescherming (Natura 2000 gebieden en onderdelen van het provinciale natuurnetwerk) gelden andere procedures.

→ Natuurtoets bescherming natuurgebieden

ecologische quick scan en natuurwaardenonderzoek

 

Nieuwsarchief