EcoNatura voert desgewenst onderzoek flora en fauna uit in het kader van soortenbescherming of het verkrijgen van ecologische gebiedskennis. We zijn bekwaam in het inventariseren of monitoren van de volgende dieren en planten:

onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna kan zich toespitsen op bijvoorbeeld een ecologische quickscan in het kader van de Flora- en faunawet of een uitgebreider onderzoek naar de ecologische kwaliteiten van bijvoorbeeld een natuurgebied.

Econatura beschikt over een breed palet aan parate kennis met betrekking tot de boven gegeven soortgroepen en past standaard en moderne onderzoeksmethoden toe. Waar nodig wordt innovatie ingezet.

onderzoek flora en fauna