Ecologische beoordeling van quickscan tot integraal milieu-onderzoek

Het zo betrouwbaar mogelijk beoordelen van ecologische effecten door direct of indirect toedoen van menselijke activiteiten vergt een breed en diepgaand inzicht in ecologische relaties of de werking van ecosystemen en hoe bepaalde soorten daarin duurzaam kunnen overleven. EcoNatura heeft zich met ervaringen uit onderzoek naar uiteenlopende ecologische ingreep-effect-relaties bekwaamd op dit terrein, met projecten in zowel Nederland als buitenland.

Ruimtelijke ordening en Wet natuurbescherming

EcoNatura voert ecologische effectbeoordelingen uit conform de Nederlandse en Europese natuurbeschermingswet- en regelgeving.

Ecologische mitigatie en compensatie

Om negatieve ecologische effecten tegen te gaan en natuurwaarden duurzaam te borgen wordt mitigatie en in uiterst geval   natuurcompensatie toegepast. Beide sporen vragen om zorgvuldige afweging van beschikbare opties voor kansrijke bescherming van de betrokken natuurwaarden. Econatura zet de best mogelijke opties voor ecologische borging op een rij in een ecologisch werkprotocol en de uitvoering in een logboek.

Contra-expertise bij ecologische geschillen

EcoNatura is van dienst bij ecologische geschillen tussen partijen in milieuzaken met ecologische effectenbeoordeling. Zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde adviezen worden hierin voorgelegd. EcoNatura heeft over de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met ecologische advocatuur voor second opinie zaken. Cliënten variëren van stichtingen, particulieren tot ondernemers. → Meer over ecologisch contra-expertise onderzoek

Voorbeeldprojecten

Econatura heeft diverse cases behandeld in zowel binnen- als buitenland. Navolgend een aantal projectvoorbeelden met diverse natuur- en milieuthema’s.

 • Koelwateremissie en riviervissen.
 • Bouw- en infrastructuur en natuurwaarden.
 • Jacht en vogels.
 • Milieugevaarlijke stoffen en doorvergiftiging in voedselketens (o.a. bij roofvogels en marterachtigen)
 • Windenergie en vogelbescherming.
 • Zonne-energie (zonneparken) en bescherming van diverse soorten, habitats en landschappen.
 • Dijkaanpassingen en vergravingen rivierengebied met natuurbescherming.
 • Bostransformatie en bescherming bossoorten (marterachtigen, vleermuizen en vogels).
 • Recreatieve ontwikkeling en bescherming natuurwaarden.
 • Onderzoek verkeersslachtoffers fauna en verkeersintensivering.
 • Natuurontwikkeling en behoud van soorten en habitats.
 • Mestproblematiek.
 • Uitbreiding schietbaan op de Veluwe en bescherming van natuurwaarden in N2000-gebied.
 • Olie-overslagstation en een wetland met Ramsar-status in Georgië.
 • Zanddepot in het IJsselmeer en het belang van trintelputten voor watervogels en vissen.

Nieuwsarchief