Ecologische beoordeling van quickscan tot integraal milieu-onderzoek

Het zo accuraat en betrouwbaar mogelijk beoordelen van ecologische effecten door direct of indirect toedoen van menselijke activiteiten vergt een breed en diepgaand inzicht in ecologische relaties of de werking van ecosystemen en hoe bepaalde soorten daarin duurzaam kunnen overleven. EcoNatura heeft zich met uitgebreide ervaring en onderzoek naar uiteenlopende ecologische ingreep-effect-relaties bekwaamd op dit terrein, met projecten in zowel Nederland als buitenland.

Ruimtelijke ordening en Wet natuurbescherming

EcoNatura voert ecologische effectbeoordelingen uit conform de Nederlandse en Europese natuurbeschermingswet- en regelgeving. Het beoordelingstraject kan lopen van verkennende quickscan tot aanvullend of uitgebreid ecologisch onderzoek.

Ecologische mitigatie en compensatie

Om negatieve ecologische effecten tegen te gaan en natuurwaarden duurzaam te borgen wordt vermijding of mitigatie en in het uiterste geval – indien kansrijk mogelijk – compensatie toegepast. Ecologische compensatie onderzoek vraagt om een zorgvuldige onderbouwing met een grondige afweging van de opties. EcoNatura zet de best mogelijke opties voor ecologische borging op een rij en tegen het licht van de wetgeving voor de meest effectieve oplossing.

Contra-expertise bij ecologische geschillen

EcoNatura is van dienst bij geschillen tussen belanghebbende partijen die uit ecologische effectbeoordelingen kunnen voorvloeien.   Zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde adviezen worden hierin voorgelegd. EcoNatura heeft over de afgelopen jaren veel ervaring met ecologische advocatuur voor second opinie zaken opgedaan, met cliënten varierend van stichtingen tot ondernemers. → Meer over second-opinion-onderzoek

Voorbeeldprojecten

Econatura heeft uiteenlopende cases ondernomen in zowel binnen- als buitenland. Navolgend een aantal verschillende en specifieke projectvoorbeelden in het kader van bescherming van natuurwaarden (soorten en natuurgebieden of habitats):

 • Koelwateremissie en riviervissen.
 • Stede- en wegenbouwprojecten.
 • Jacht en vogels.
 • Milieugevaarlijke stoffen en doorvergiftiging in voedselketens (o.a. bij roofvogels en marterachtigen)
 • Windenergie en vogelbescherming.
 • Zonne-energie (zonneparken) en bescherming van diverse soorten, habitats en landschappen.
 • Dijkaanpassingen en vergravingen rivierengebied en bescherming van diverse soorten en habitats.
 • Bostransformatie en bescherming bossoorten (marterachtigen, vleermuizen en vogels).
 • Recreatieve ontwikkeling en bescherming natuurwaarden.
 • Onderzoek verkeersslachtoffers fauna en verkeersintensivering.
 • Natuurontwikkeling en behoud van soorten en habitats.
 • Mestproblematiek.
 • Uitbreiding schietbaan op de Veluwe en bescherming van natuurwaarden in N2000-gebied.
 • Olie-overslagstation en een wetland met Ramsar-status in Georgië.
 • Zanddepot in het IJsselmeer en het belang van trintelputten voor watervogels en vissen.

Nieuwsarchief