Integrale beoordelingen

Het zo accuraat mogelijk beoordelen of inschatten van milieu- en ecologische effecten door direct of indirect toedoen van de mens vergt brede en diepgaande kennis van soorten en ecosystemen, en de samenhang daartussen. EcoNatura heeft zich bekwaamd op dit terrein, met jarenlange observatie van diverse invloeden van de mens op natuur en milieu, zowel in Nederland als in het buitenland.

Tevens heeft EcoNatura een informatiebank van milieu-effectrelaties voor verscheidene situaties opgezet, vanuit eigen ervaringen en de internationale wetenschappelijke literatuur. Milieu-effect-relaties kunnen van chemische, fysische, biologische of fysieke aard zijn, of een combinatie hiervan. Het bepalen of zo goed mogelijk schatten van de door- en uitwerking (eindpunten) van antropogene activiteiten op onder meer soortpopulaties (lees ook biodiversiteit) en ecosysteemprocessen wordt in reguliere beoordelingen vaak vergeten, maar is in cumulatieve zin van groot belang voor de waarborging van natuurwaarden op landschappelijke tot landelijke schaal. Hogere orde processen zoals klimaatverandering spelen tegenwoordig ook een belangrijke rol door versterking van bepaalde invloeden. Dit vraagt om een integrale beoordeling en het stellen van duidelijke randvoorwaarden voor menselijke activiteiten.

Wettelijke kaders en ecologisch rentmeesterschap

EcoNatura voert ecologische effectbeoordelingen uit binnen de kaders van de Nederlandse en internationale milieuwet- en regelgeving, van verkennende quickscan tot ecologisch inbreng voor een Milieu-effectrapportage, of speciale studies naar bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering op milieu-indicerende soorten.

Tegenmaatregelen

Om ecologische effecten tegen te gaan wordt vermijding, mitigatie of in het uiterste geval en indien reëel mogelijk compensatie toegepast. Ook dit vergt een zorgvuldige onderbouwing, met een grondige afweging van alle opties. EcoNatura zet de best mogelijke opties voor uw project, voor ecologische waarborging en tegen het licht van de milieuwetgeving op een rij voor een passende oplossing.

Contra-expertise

EcoNatura is tevens van dienst bij geschillen in milieu-effectbeoordelingen en stelt daarin objectief, onafhankelijk en binnen de juiste verhoudingen second-opinions op, of treedt op als contra-deskundige. EcoNatura heeft ervaring met ecologische advocatuur voor zaken tot aan de Raad van State. → Meer over second-opinion-onderzoek

Voorbeeldstudies

Econatura heeft ervaring met uiteenlopende cases. Hier enkele voorbeelden van diverse milieu-effect-relaties tussen een bepaalde ingreep of invloed en natuurwaarden die zijn bestudeerd:

 • Koelwateremissie en riviervissen.
 • Urbanisering en biodiversiteit (o.a. bouwprojecten en steenuilen).
 • Wegen en dispersie van grondgebonden dieren.
 • Invasieve soorten en inheemse soorten.
 • Recreatie, verstoring en vogels (o.a. fietspaden en purperreigers).
 • Jacht en vogels.
 • Dammen en trekvissen.
 • Milieugevaarlijke stoffen en doorvergiftiging in voedselketens en natuurwaarden
 • Windmolens en vogels.
 • Snelwegen en bruine beren.
 • Dijkaanpassingen en natuurwaarden.
 • Bostransformatie en boommarters.
 • Klimaatverandering en tropisch regenwoud.
 • Rodenticiden en kleine marterachtigen.
 • DDT en roofvogels.
 • Vakantiehuisjes en riet- en watervogels.
 • Olie-overslagstation en een wetland met Ramsar-status in Georgië.
 • Wilde geiten en broedende slechtvalken.
 • Zanddepot in IJsselmeer en trintelputten voor watervogels en vissen.
 • Uiterwaardenvergraving en vogels (ganzen, kwartelkoning).
 • Uiterwaardenvergraving en vegetatie (ruigten en stroomdalflora).

Langdurige droogte resulteerde in complete drooglegging van de Murray River delta in Zuid Australië, met verzilting en verzuring als gevolg (april 2009).