Landschapsecologisch onderzoek naar het functioneren van faunapassages

EcoNatura voerde weer een landschapsecologisch onderzoek uit naar het functioneren van een faunapassage. Dit keer betrof het een faunabrug over het Overijssels Kanaal tussen Schalkhaar en Colmschate bij Deventer. De twee jaar geleden ingerichte faunapassage is onderdeel van een fiets- en loopbrug. Tevens maakt het deel uit van een grotere ecozone, op het kruispunt van het kanaal en de Zandwetering. Deze zone ligt in een redelijk behouden deel van het kleinschalige coulisselandschap net benoorden Deventer. Hier is volgens het Masterplan Zandwetering door het waterschap Groot Salland een wadi ingericht en het hele gebied vormt een ecologische stapsteen met poelen voor de kamsalamander als voorname doelsoort. Naast deze in de omgeving verspreid voorkomende amfibie zijn ook grondgebonden zoogdieren als doelsoorten voorgesteld, waaronder de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) en de das.

Ecozone faunapassage ecologische verbindingszone

Landschappelijke kenmerken van ecozone Baarlerhoek ten noorden van Deventer.

Met een combinatie van speciale methoden en technieken ‚Äď waaronder uitgekiende¬†detectie met wildcamera‚Äôs en sporenregistratie ‚Äď is gekeken naar het voorkomen van dieren en hun ruimtelijke bewegingen en habitatgebruik binnen de ecozone. Daarmee hebben we onderscheid kunnen maken tussen dieren die er resident voorkomen versus dieren die door het gebied heen trekken.

dassentunnel

Faunabrug over het Overijssels Kanaal (links) en de dassentunnel onder de N348 complementeren elkaar. In beide faunapassages werden dierbewegingen duidelijk en onderscheidend vastgelegd.

De resultaten lieten zien dat de ecozone onderdeel is van het leefgebied van onder meer de steenmarter en bunzing. Tevens maken (halfwilde) katten er regelmatig gebruik van. De bunzing werd tevens vastgelegd op de faunabrug bij het passeren. Ook een egel passeerde over het groene dek van de brug. En gewone bosmuizen leven¬†op¬†de¬†faunabrug. Binnen de ecozone werden ook¬†meer bijzondere vogels rustend en foeragerend waargenomen, waaronder havik, ijsvogel, watersnippen en sijzen. Het is geen rijk sortiment aan soorten dat gedurende slechts een maand ‘monitoren’ werd vastgelegd, maar de resultaten laten wel zien dat de ecozone en faunabrug daadwerkelijk¬†functioneert en de landschapsweerstand door het¬†Overijssels Kanaal en de provinciale weg N348 voor dieren effectief verlaagd.

kleine marterachtigen

Kleine to middelgrote zoogdieren maken duidelijk gebruik van de faunapassages binnen de ecozone. Rechts-boven: huiskat. Links-boven: steenmarter. Onder: bunzing op tweetal plaatsen in de ecozone vastgelegd.

Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen voor verdere optimalisering voor het ecologisch functioneren van de ecozone gegeven.

Fauna onderzoek faunapassage

Kartering van fauna vastgelegd op waarnemingspunten binnen de ecozone Baarlerhoek tijdens het onderzoek in november 2015.

Neem contact met ons voor meer informatie over dit en ander ‚Üí landschaps- en wegenecologisch onderzoek.

Nieuwsarchief