Milieu-indicatoren

Vaatplanten afzonderlijk of in plantengemeenschappen geven meestal een goede indicatie van de bodemgesteldheid, (grond)waterhuishouding en de voedselrijkdom van een terrein. Standplaatsen met bijzondere planten geven vaak natuurkwaliteit aan, terwijl het talrijk voorkomen van slechts een paar soorten indicatief kan zijn voor de milieu-effecten van vermesting, verzuring, verdroging, vernatting of storing.

vegetatieonderzoek

Inventarisatie en monitoring van flora of vegetatie

EcoNatura kan onderzoek flora en vegetatie uitvoeren in relatie tot bijvoorbeeld fasering in natuurbeheer en uitzoeken hoe een plantengemeenschap zich lokaal tot regionaal ontwikkelt ten aanzien van een bepaalde referentiesituatie. Het kan daarbij gaan om een vegetatiekundige analyse of een projectie voor natuurontwikkeling onder bepaalde ecologische randvoorwaarden. Er is kennis van verscheidene plantengemeenschappen in huis, waaronder die van vennen, laag- en hoogvenen, heide, graslanden, diverse bostypen, rivieruiterwaarden en estuaria.

inventarisatie van planten

Ruime ervaring in botanie wordt ingezet voor het inventariseren van bijzondere vaatplanten en vegetatietypen voor beheerders (o.a. Waterschappen) die bijvoorbeeld willen weten wat er groeit in verband met regulier onderhoud terreinen, waaronder weg- en waterbermen, natuurgebieden of bijvoorbeeld ook ob oude objecten zoals bruggen. Tevens zijn we hiermee van dienst bij het opstellen van natuurbeheerplannen, waaronder het samenstellen van geschikte beplantingssortimenten.

Nieuwsarchief