Tien-puntenplan

De groene organisaties van Nederland hebben 14 mei een 10 puntenplan voor nieuw natuurbeleid gepresenteerd, vooruitlopend op de verkiezingen in september. Onderdeel daarvan is een effectieve natuurwet.

Het 10 puntenplan is in Den Haag ontvouwd op een symposium dat Natuurmonumenten heeft georganiseerd. Het is een gezamenlijk initiatief van meer dan 40 natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties.

Zij pleiten voor broodnodig natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders. Hieronder een video met die boodschap in kort bestek.

Echte natuurwet

Onder het nu demissionaire kabinet kwam de ontwikkeling van het landelijk gebied volledig tot stilstand. De conceptwet van staatssecretaris Henk Bleker dreigde de natuur een kopje kleiner te maken. Na de val van het kabinet Rutte is er eindelijk zicht op een goed natuurbeleid.

De meer dan veertig organisaties pleiten voor een echte natuurwet. Een wet die de intrinsieke waarde van natuur en in het wild levende dieren erkent. Natuurwaarden als rust, ruimte en weidsheidmoeten hersteld worden. Er moet ook voldoende geld komen voor beheer van natuur. Ander onderdeel van het tienpuntenplan is de actieve bescherming van dier- en plantensoorten waarmee het slecht gaat.

Planten en dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden. Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang. Het onverkort realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de ruggengraat van de natuur in Nederland, is een topprioriteit.

Leefbaarheid

De organisaties maken zich niet alleen sterk voor ‘pure natuurbescherming’, maar juist ook voor het belang van groen en natuur voor de mens, zowel in de stad als op het platteland en in de ‘echte’ natuurgebieden. Het broodnodige natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders, van jong tot oud, is goed voor de leefbaarheid en de economie.

Initiatiefnemers

De meer dan veertig natuurorganisaties zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (23 organisaties), De 12 Landschappen, Dutch Caribbean Nature Alliance, EIS Nederland, Greenpeace, Goois Natuurreservaat, Faunabescherming, IUCN NL, IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, KNNV, Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Stichting FLORON, Stichting RAVON, Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna, Stichting Veldwerk Nederland, De Vlinderstichting, Waddenvereniging, Zoogdiervereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Nieuwsarchief