In juli 2016 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming of nieuwe Natuurwet in na goedkeuring door de Eerste Kamer op 15 december j.l. Er is inhoudelijk niet bijster veel verandert, wel procedureel. De belangrijkste veranderingen zijn zoals het er thans naar uitziet als volgt:

  • De voorheen aparte wetten voor gebieds- en soortenbescherming worden samengevoegd.
  • Vergunningverlening inzake beschermde natuurwaarden verloopt nog steeds via de betreffende gemeente (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) maar wordt voortaan getoetst door de provincie, in plaats van voorheen door de centrale overheid.
  • Er treden verschuivingen op in de tabellen voor soortenbescherming; sommige soorten worden toegevoegd of beter beschermd, andere soorten komen in een lager beschermingsregime. De algemene Zorgplicht blijft echter bestaan voor alle inheemse planten- en diersoorten.
  • Het natuurbeleid, actieve natuurbescherming en faunabeheer wordt door de provincie ingevuld in een samenwerking tussen ‘partners’ bestaande uit natuurbeschermingsorganisaties, jachtorganisaties en bedrijven of brancheorganisaties.
  • Het natuurbeleid ten aanzien van ondernemen in natuurgebieden of met betrekking tot natuurwaarden wordt enigzins versoepeld, maar de verantwoordelijkheid voor de Gunstige staat van instandhouding van soorten blijft overeind.
  • Terminologie en invulling van de gebiedsbescherming verandert, en kan per provincie op bepaalde waarden worden toegesneden; zo verandert de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in een Nederlands Natuurnetwerk (NNN), waarin ook economische zones met natuur worden aangewezen. Behoud van waardevol cultuurlandschap krijgt ook meer gewicht en invulling.
  • Hoe de nieuwe wet (eenvoudiger?) zal gaan uitwerken op diverse fronten in de praktijk, en hoe ‘ondernemen’ verenigd kan of zal worden met effectieve natuurbescherming, zal na de inwerkingtreding blijken. Wel is nu al duidelijk dat de provincies met de decentralisering van de natuurwet er hun handen vol aan hebben.

Natuurwet Nieuwe Wet Natuurbescherming

→ In dit filmpje kan men een kort overzicht en in grote lijnen de veranderingen raadplegen.

EcoNatura volgt de veranderingen op de voet en zal deze in haar advieswerk aanpassen.

Nieuwsarchief