Waar zijn de kleine marters?

EcoNatura draagt in samenwerking met de Stichting Kleine Marters (SKM) bij aan uniek onderzoek naar deze heimelijke en onderbelichte soortgroep, namelijk de wezel, hermelijn en bunzing. Er is weinig bekend over hun wel en wee in het moderne Nederlandse cultuur- en natuurlandschap. Het vermoeden bestaat dat het vooral met de bunzing en hermelijn niet goed gaat en deze dieren in verspreiding en aantallen achteruit lopen. In het muizenjaar van 2014 nam het aantal waarnemingen even toe, wat vooral het belang van ‘muizenplagen’ voor deze dieren indiceert.

Met behulp van een zogenaamde Mostela – een kist met cameraval ontwikkelt door de WKM – en andere middelen wordt momenteel een inventarisatie uitgevoerd naar marterachtigen voor Staatsbosbeheer en IJssellandschap in verscheidene landschapstypen bij Deventer, waar de dieren vroeger algemeen waren. Hiermee kunnen relaties worden gelegd tussen het voorkomen en relatieve aantallen van de dieren voor het verbeteren van natuurbeheer of nemen van soortbeschermingsmaatregelen voor lokale populatieaansterking. De WKM bevordert dit landelijk middels citizen science.

Wezel in een Mostela (zie ook filmpje)

Wezel in beeld in een Mostela (zie ook filmpje)

EcoNatura kan beschermings- en inrichtingsonderzoek voor kleine marterachtigen ook uitvoeren voor andere terreinbeheerders, o.a. in het kader van evaluaties Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) met kleine marters als (toekomstige) doelsoorten.

→ Artikel in Zoogdier door Erwin van Maanen (EcoNatura) en anderen van de WKM

→ Voor meer informatie over kleine marterachtigen bij de SKM

Hermelijn

Hermelijn die een jonge rat heeft gevangen in de Wieden (Foto: Annie Keizer)

Nieuwsarchief