Met de nieuwe ontwikkelingen omtrent duurzame energie productie dringt de inrichting van grootschalige solar- of zonneparken zich aan. Dit betekent dat grote open gebieden – meestal landbouwgebieden – aantrekkelijk zijn voor het ontwikkelen van energielandschappen. In Nederland is de aanleg van een zonnepark echter vaak niet zonder landschappelijke en ecologische gevolgen. In sommige gevallen is ook de bescherming van natuurwaarden in het geding.  Tevens ontbreekt kennis over de ecologische gevolgen van zonneparken op langere termijn. Een zorgvuldige ecologische analyse en afweging komt dus bij de landschappelijke inpassing van een zonnepark kijken. Naast uitvoering van een ecologische beoordeling volgt bij voorkeur ook de opstelling van een beheerplan met monitoringplan. Dit dient er uiteindelijk voor te zorgen dat met de aanleg van een zonnepark aan ecologische waarden (bodem en flora & fauna) wordt gewonnen en er een acceptabele trade-off ontstaat met het primair reduceren van CO2-emissie.

In een groot aantal gevallen is het mogelijk om een zonnepark met ecologische winst in te richten en beheren ten opzichte van het voorgaande landgebruik. In veel gevallen zijn het intensief bebouwde landbouwgronden die er voor uit roulatie worden genomen. EcoNatura heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het ecologisch beoordelen en inpassen van zonneparken in Nederland. Het natuurinclusief inpassen van een zonnepark wordt op basis van landschapsecologische eigenschappen en de meest kansrijke natuurontwikkelingsmogelijkheden onderzocht.

Voorbeeld landschapsprofiel voor de inrichting van een energielandschap of zonnepark met natuur

Econatura leverde tot dusver een groot aantal ecologische beoordelingen voor zonneparken in diverse landschappen op. Inmiddels zijn ook de eerste monitoringplannen en inrichtings- en beheervisies voor zonneparken opgesteld.

Boomkikker

Inpassing van boomkikker habitat behoorde tot de onderzochte mogelijkheden voor realisatie van een zonnepark in Twente.

Nieuwsarchief