Kwetsbare dieren

Wellicht is geen soortgroep in Nederland zo kwetsbaar als de koudbloedige amfibieën en reptielen (herpetofauna). Amfibieën staan altijd dicht in contact met water & bodem, dat voor hun overleving en voortplanting van veelal optimale kwaliteit moet zijn. Reptielen zijn warmteminnende dieren, die naast schone wateren onder meer ook afhankelijk zijn van structuurrijke vegetaties en zonnig geëxponeerde terreinen in goed aaneengesloten leefgebieden. Dit zorgt voor ecologisch duurzame populaties.

Onderzoek herpetofauna

EcoNatura kan voor onderzoek naar amfibieën en reptielen diverse methoden en technieken inzetten om bepaalde soorten te inventariseren en monitoren, van ‘plaatsjesmethode’ tot eDNA-analyse. Onderzoek en advies voor bescherming van herpetofauna is gebaseerd op dierfysiologische en ecologische kennis van deze soortgroep.

kamsalamander

Voorbeeldprojecten

  • Ecologische beoordelingen bij ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen.
  • Inrichting of herstel van land- en voorplantingsbiotopen voor bijvoorbeeld de boomkikker, kamsalamander en ringslang.
  • Ontwerp van speciale faunavoorzieningen, bijvoorbeeld Ecoduct Leusderheide over de A28 bij Amersfoort, als overbruggend habitat voor de zandhagedis.
  • Inventarisatie en monitoring voor de gegevens-actualisatie van biodiversiteit en voor natuurbeheer en evaluatie.
  • Auteurschap, bijvoorbeeld soortbeschrijving van de kleine watersalamander in het boek Reptielen en Amfibieën van Nederland in de serie Nederlandse Fauna (deel 9), geproduceerd door de RAVON.

 

adder

Nieuwsarchief