Met de nieuwe ontwikkelingen omtrent het behalen van duurzame energie doelstellingen dringt de inrichting van grootschalige solar- of zonneparken zich aan. Dit betekent dat grote open gebieden aantrekkelijk zijn voor het ontwikkelen van deze parken. Dit is niet zonder landschappelijke en ecologische gevolgen in een dicht bebouwd land als Nederland, waar open ruimte schaarser wordt en waarin natuurwaarden vaak in het geding zijn.  Een zorgvuldige ecologische en milieukundige analyse komt hierbij kijken.

Toch is er veel mogelijk mits de zogenaamde trade-off met ecologische winst naar de positieve kant uitslaat. EcoNatura werkt en denkt daarom mee aan de ecologische inpassing van zonneparken in Nederland, momenteel in een aantal grote projecten. Dit gebeurt met een kritisch ecologische bril, namelijk het goed aanwijzen van (landschaps)ecologische gevoeligheden ten aanzien van beschermde landschaps- en natuurwaarden. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat er aan natuurwaarde gewonnen kan worden met de inrichting van zonneparken ten opzichte van de bestaande situatie.

Boomkikker

Inpassing van boomkikker habitat behoort tot de onderzochte mogelijkheden voor realisatie van een zonnepark in Twente.