Ecologisch onderzoek voor de Natuurtoets

Flora en fauna wordt in Nederland geborgd met de Wet Natuurbescherming (Wnb). Dit valt onder het bevoegd gezag van de provincies, samen met de bescherming van de Europese Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er zijn echter verschillen in het natuurbeschermingsbeleid per provincie.

Bepaalde ingrepen of projecten, bijvoorbeeld bomenkap en aanleg van een nieuw bedrijventerrein, kunnen gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna en daarmee ook de planvorming. In bepaalde gevallen ligt er dan een opgave om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen en een Gunstige staat van instandhouding van beschermde flora en fauna te borgen.

Een ecologisch onderzoek naar beschermde soorten met effecten-beoordeling (Natuurtoets) schijnt hierbij licht op de zaak.

Van verkennende quickscan tot uitgebreid ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek in het kader van de omgevingswetgeving vraagt in eerste aanleg veelal om een verkennend onderzoek op de planlocatie, een zogenaamde ecologische quickscan. Dit onderzoek stelt conform de natuurwetgeving zo betrouwbaar mogelijk vast of er wel of geen Vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde natuurwaarden voorkomen en ecologische effecten kunnen optreden. Bij strikt beschermde soorten kan een uitgebreider onderzoek volgen met toepassing van beschermende, mitigerende en in het uiterste geval habitat compenserende maatregelen. Voor ingrepen in of bij natuurgebieden, zoals een Natura 2000 gebied, wordt een uitgebreider onderzoek of een Natuurtoets uitgevoerd.

EcoNatura onderneemt (sinds 1995) ecologisch onderzoek met rapportage in het licht van de Wet Natuurbescherming en andere ecologische vraagstukken. Dit op basis van uitgebreide en diepgaande ervaringen op het terrein van soortenbescherming, biodiversiteit, landschapsecologie en duurzaamheid (milieukunde).

Versterking biodiversiteit en ecologische duurzaamheid

Het besef groeit in verstedelijkend Nederland dat biodiversiteit ook van cruciaal belang is voor een gezonder leefmilieu van mensen, niet alleen vanwege de belevingswaarde, maar ook de ecologische sleutelrol die veel soorten in onze landschappen spelen, waaronder ondergewaardeerde soortgroepen als insecten en met oog op klimaatbestendigheid.

Voor het oplossen van vraagstukken over soortenbescherming en versterking van biodiversiteit  denkt en werkt EcoNatura met visie vanuit de integrale wetenschap van systeem-ecologie, tevens gebaseerd op natuurreferenties uit het buitenland.

ecologische quickscan

Deskundige begeleiding

EcoNatura ondersteunt initiatiefnemers met passende begeleiding in het doorlopen van ecologische vraagstukken conform de Wet Natuurbescherming in relatie met de specifieke bepalingen van de Omgevingswet.

Ecologisch werkprotocol

Wanneer beschermde soorten planten of dieren onvermijdelijk in het geding zijn en daarbij een ontheffingsprocedure in werking treedt, levert EcoNatura deskundige begeleiding met een zo ecologisch duurzaam mogelijk resultaat. Functionele en kosteneffectieve vermijdende, mitigerende of compenserende maatregelen worden hierbij aangedragen en beschreven in een ecologisch werkprotocol met logboek.

Ecologisch second opinion onderzoek

EcoNatura levert ecologische contra-expertise bij geschillen en verschillen van inzicht in de uitkomst van een ecologische beoordeling, voor een onafhankelijk licht op de kwestie.

Wet natuurbescherming en soortenbescherming

Voorlichting natuurwetgeving

EcoNatura verzorgt ook lezingen over de praktijk en procedure van de Wet Natuurbescherming en Omgevingswetgeving voor wie daar graag over wil leren in verband met het stroomlijnen van bedrijvigheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuurbescherming of toepassing binnen andere kaders.

 

 

Nieuwsarchief