Wet natuurbescherming en duurzaam natuurbehoud

Duurzaam behoud van planten- en diersoorten (biodiversiteit) in Nederland wordt geborgd middels de Wet Natuurbescherming (Wnb). Met deze wetgeving hebben de provincies (BIJ12) als bevoegd gezag nu ieder de verantwoordelijkheid voor het beschermen van flora en fauna en natuurgebieden, waaronder de Europese Natura 2000 gebieden en het Nederlandse Natuurnetwerk (voorheen de Ecologische hoofdstructuur). Soortenbescherming en het beschermingsbeleid voor het Natuurnetwerk verschilt echter per provincie.

Bepaalde ingrepen of projecten Рvan bijvoorbeeld bomenkap tot nieuw bedrijventerrein Рkunnen gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna  en daarmee ook de planvorming. Er ligt in bepaalde gevallen een opgave om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen en een Gunstige staat van instandhouding van beschermde flora en fauna te borgen.

Van ecologische quickscan tot uitgebreid ecologisch onderzoek

Een ecologisch onderzoek gevraagd in het kader van de omgevingswetgeving behelst in eerste instantie een verkennend onderzoek op de plan- of ingreeplocatie, een zogenaamde ecologische quickscan. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen of het juist zo betrouwbaar mogelijk uitsluiten van functionele Vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde natuurwaarden en de ecologische effecten van een ingreep of ruimtelijke ontwikkeling. Bij aantoonbaar voorkomen van strikt beschermde soorten kan een uitgebreider onderzoek volgen om deze te borgen, middels beschermende of mitigerende maatregelen en in het uiterste geval compensatie van leefgebied van soorten.

De resultaten van een ecologisch onderzoek worden door EcoNatura overzichtelijk in een rapportage gevat en tegen het licht van de Wet Natuurbescherming gezet, waardoor duidelijk wordt wat er vervolgens mogelijk is of procedureel nog moet gebeuren.

Soortenmanagementplan

Met de nieuwe Wet Natuurbescherming is tevens nadruk op (pro)actieve soortenbescherming komen te liggen met het duurzaam borgen en waar mogelijk versterken van leefgebieden (biotopen of habitats) voor bepaalde soorten die het steeds moeilijker krijgen in verstedelijkt Nederland.

In het kader van ecologische duurzaamheid zijn er mogelijkheden om op voorhand habitat versterkende maatregelen voor bepaalde natuurwaarden in ontwikkelingsplannen op te nemen, bijvoorbeeld met natuur inclusief bouwen. Een nieuwe ontwikkeling¬† is het Soortenmanagementplan (SMP) op basis waarvan gebiedsgerichte ontheffing binnen gemeenten of beheergebieden kan worden gegeven, hand-in-hand met het duurzaam borgen en versterken van¬† dierpopulaties (Gunstige staat van instandhouding) middels het cre√ęren van leefgebied buffers en monitoring. EcoNatura verzorgt soorten gericht een Soortenmanagement plan op basis van natuurbescherming ecologische principes.

ecologische quickscan

Deskundige begeleiding

Een ecologische toetsing kan verplicht zijn als onderdeel van vergunningverlening binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet combineert de ruimtelijke of planologische vergunningsprocedures die bij een ruimtelijke ingreep zijn gemoeid in één gemeentelijk pakket voor de Omgevingsvergunning. EcoNatura ondersteunt initiatiefnemers met een passende begeleiding in het doorlopen van het ecologische onderdeel in omgevingsvraagstukken conform de Wet Natuurbescherming en de specifieke provinciale bepalingen.

Ecologische mitigatie of compensatie

Wanneer beschermde soorten planten of dieren onvermijdelijk worden benadeeld door een ingreep of ruimtelijke ontwikkeling, dan komt een provinciale ontheffingsprocedure in werking. Met het vermijden, mitigeren of in het ergste geval compenseren van ecologische effecten kan mogelijk voor duurzame instandhouding van getroffen soorten worden gezorgd.

EcoNatura levert in dit vervolgtraject begeleiding met de meest kansrijke oplossingen voor ecologische mitigatie en/of compensatie, gebaseerd op ervaringen en inzicht in de (milieu)biologie en ecologie van soorten en de gangbare gedragscodes en soortenstandaarden die voor bepaalde soorten zijn opgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt en bijgehouden in een ecologisch werkprotocol met logboek van de uitgevoerde maatregelen.

Ecologisch second opinion onderzoek

EcoNatura levert ecologische contra-expertise bij geschillen en verschillen van inzicht in de uitkomst van een ecologische beoordeling, voor een onafhankelijk licht op de kwestie.

Wet natuurbescherming en soortenbescherming

Voorlichting natuurwetgeving

EcoNatura verzorgt desgewenst ook lezingen over praktijk en procedure van de Wet Natuurbescherming voor wie daar graag over wil leren in verband met het stroomlijnen van bedrijvigheid, ruimtelijke ontwikkelingen, natuurbescherming of toepassing van de wet binnen andere kaders.

 

 

Nieuwsarchief