Landschapsecologie dient een steeds groter belang in de Nederlandse natuurbescherming

In de praktijk van de Nederlandse natuurbescherming wordt het belang van de levensvoorwaarden voor beschermde planten- en diersoorten steeds groter. Niet alleen de Vaste rust- en verblijfplaatsen (bijvoorbeeld louter een vogelnest) zijn noodzakelijk voor lokaal soortenbehoud, maar ook een royaal en zo natuurlijk mogelijk leefgebied met diverse voedselplaatsen, veiligheid en voldoende rust. Feitelijk zijn dit ecologische principes, geldend als primaire randvoorwaarden voor het succesvol kunnen overleven en voortplanten van soorten. Tevens onderdeel van een gedegen ecologie-opleiding, die ook in de praktijk beter zou moeten worden toegepast. Echter, de Nederlandse natuurbeschermingspraktijk is weerbarstig in dit licht. Zo lijkt integrale ecologische beoordeling conform een standaard integrale en doorgrondende werkwijze (zoals die van Treweek) een ondergeschoven kindje te zijn geworden, blijkens veel contra-expertise studies door EcoNatura.

Dat ecologie beschouwing op groter landschappelijk niveau en met duurzaam aanbod van primaire levensvoorwaarden van steeds groter belang wordt, blijkt ook uit recente wetenschappelijke publicaties (met voorbeeld) in toonaangevende tijdschriften. Deze benadrukken de nadelige effecten van velerlei accumulatieve en gecombineerde menselijke invloeden op het welzijn van wilde dieren, zorgend voor gedragsverandering en in toenemende mate voor het verdringen en verdwijnen van soorten.

Uit de praktijk blijkt ook dat ruimtelijke ingrepen in Nederland steeds meer indringende impact hebben op natuurgebieden (waaronder het natuurnetwerk) en de daar te borgen bewegingsvrijheid van dieren die ruimte en rust nodig hebben; naast natuurlijke ruimte tussen natuurgebieden van belang voor de uitwisseling van populaties. Het veelal niet integraal meewegen van zulke belangrijke landschapsecologische principes is mede debet aan het toenemende verlies aan biodiversiteit.

EcoNatura, met onafhankelijke advocatuur voor effectieve en duurzame natuurbescherming, pleit hiermee voor betere en integralere  milieu-beoordelingen voor beter onderbouwde en daarmee meer effectieve of duurzame natuurbescherming.  Wezenlijk op ecologische (basis)principes gestoeld en niet op sofisme.

Natuurnetwerk

Landschapsecologische kartering van cumulatieve (bouw)ontwikkelingen op doelsoorten en hun levensvoorwaarden (in dit geval de das als leidende soort en met de nodige rust en bewegingsruimte) in een natuurnetwerkgebied.

Nieuwsarchief